Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gesloten overeenkomst en
geleverde en verleende diensten door I Love 2 Care.

BEEINDIGING ZORGOVEREENKOMST
* Maandelijks kan de overeenkomst schriftelijk opgezegd worden door de cliënt, de overeenkomst zal dan aan het einde van de maand worden beëindigd.

* I Love 2 Care is bevoegd om de zorgovereenkomst eenzijdig te beëindigen, indien de cliënt handelt in strijd met de zorgovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden en/of de Nederlandse wet. Discriminatie op grond van ras, geloof, sekse, seksuele geaardheid of uiterlijk kan aanleiding zijn tot vroegtijdig beëindiging van de zorgovereenkomst.

* De overeenkomst beëindigt indien de cliënt overlijdt.

WERKOMSTANDIGHEDEN
De cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de zorgverlener van I Love 2 Care. Tevens verleent de cliënt alle noodzakelijke medewerking om I Love 2 Care in staat te stellen de zorg te leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden. Werkmaterialen moeten in goede conditie zijn om de veiligheid te kunnen garanderen.

Als er ongewenst gedrag (seksueel getinte opmerkingen of handelingen), discriminatie, agressie, intimidatie of ander ontoelaatbaar gedrag plaatsvindt, zal de medewerker de woning direct verlaten. De gevolgen betreffen een waarschuwing of (tijdelijke) stopzetting van zorg.

WIJZIGING ZORGOVEREENKOMST
I Love 2 Care heeft het recht de zorgovereenkomst te wijzigen in geval van wijzigingen in de Arbo-wet en/of wijzigingen in andere regelingen van de overheidswege. Ook in overleg met u, de cliënt kunnen er wijzigen worden overeengekomen.

PRIVACY
Bij het leveren van diensten aan een cliënt is I Love 2 Care gebonden aan het privacyreglement. I Love 2 Care gaat vertrouwelijk met uw gegevens om en zal deze niet verstrekken aan derden.

FACTURERING
Facturen voor geleverde diensten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de cliënt.

I Love 2 Care is gerechtigd prijzen zonder voorafgaande melding te wijzigen.

SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
I Love 2 Care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van een grove nalatigheid bij het uitvoeren van de geleverde diensten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het kader van een aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Per gebeurtenis geldt een eigen risico voor de cliënt van 50,00 euro.

KLACHTEN
I Love 2 Care doet iedere dag zijn best om de zorg zo goed mogelijk te leveren. Toch kan dat niet naar wens zijn en wilt u dit graag melden. Het is belangrijk dat u dit doet omdat dit de kwaliteit van zorg kan verbeteren. U kunt een klacht zowel telefonisch als schriftelijk indienen.

AFWEZIGHEID / VAKANTIES
Indien u afwezig bent dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden. Vakanties of langdurige afwezigheid dient een week van te voren worden gemeld. Bij afwezigheid of ziekte kan de zorg op een andere dag, in overleg, worden ingehaald, indien dit 24 uur van te voren is gemeld.

AANWEZIGHEID
U (of echtgenoot/partner/familie) dient thuis te zijn op het moment dat i Love 2 Care bij u zorg komt leveren. Moet u weg tijdens het bezoek, dan zal i Love 2 Care de woning ook met u verlaten, tenzij anders overeengekomen. De geplande uren zullen in rekening worden gebracht. Bezoek mag alleen aanwezig zijn als dat niet hinderlijk is.

MATERIALEN
De cliënt dient in het bezit te zijn van de benodigde materialen voor het uitvoeren van de zorg.

FEESTDAGEN
I Love 2 Care werkt niet op algemene feestdagen, mits u dit samen overeenkomt. In overleg wordt de zorg ingehaald op een andere dag die week.